Training Workout, November 10, 2018

Saturday 11/10/18

Warm-up
https://www.youtube.com/watch?v=k7VkHk8F-v0

Metcon
Saturday 3/24/18 (Time)
Run 1 Mile
10 Box Jumps 24/20"
Run 800
15 Box Jumps
Run 400
20 Box Jumps
Run 200
25 Box jumps